Het dragen van mondmaskers is niet langer verplicht in onze praktijk. 
Wel vragen we je een masker te dragen wanneer je verkoudheidsklachten hebt. 

Privacybeleid

 

1. Algemeen

Associatie Lux BV, met zetel gevestigd te 3000 Leuven, Tervuursevest 2-4, met ondernemingsnummer 0717.976.182, en e-mailadres praktijklux@outlook.be (hierna “wij” of “Praktijk Lux”) hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens van haar gebruikers. Deze Privacyverklaring geeft weer welke gegevens wij over u verzamelen via de website van Praktijk Lux (www.praktijklux.be) (hierna “Website”), waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft.

Door gebruik te maken van onze Website wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacybeleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Praktijk Lux behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers van de Website hiervan op de hoogte stelt via de Website of per e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens door  Praktijk Lux  is onderworpen aan het Belgisch recht.

Definities voor bepaalde termen in deze privacyverklaring:

Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de dienst of enige ander aangesteld lichaam die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

Verwerker” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de dienst of enig ander aangesteld lichaam die, ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt en/of verzamelt;

Onder “Persoonsgegevens” wordt verstaan iedere informatie betreffende een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, geboortedatum, geboorteplaats,… en die (i) u ons zelf geeft (ii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze Website.

2. Werkingssfeer

De Bescherming van uw Persoonsgegevens is voor ons van groot belang zodat de gebruikers van de Website (waaronder ook patiënten) er zeker van mogen zijn dat  hun persoonlijke informatie niet zal worden misbruikt.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de relevante nationale wetgeving, wil Praktijk Lux u graag verduidelijken welke Persoonsgegevens Praktijk Lux over u verzamelt en hoe deze zullen worden gebruikt wanneer u de Website bezoekt en een online afspraak boekt met het oog op een consultatie/ behandeling bij Praktijk Lux, en u tevens verzekeren dat deze Persoonsgegevens correct zullen worden verwerkt.

De Bescherming van uw Persoonsgegevens is voor ons van groot belang zodat de gebruikers van de Website (waaronder ook patiënten) er zeker van mogen zijn dat  hun persoonlijke informatie niet zal worden misbruikt.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de relevante nationale wetgeving, wil Praktijk Lux u graag verduidelijken welke Persoonsgegevens Praktijk Lux over u verzamelt en hoe deze zullen worden gebruikt wanneer u de Website bezoekt en een online afspraak boekt met het oog op een consultatie/ behandeling bij Praktijk Lux, en u tevens verzekeren dat deze Persoonsgegevens correct zullen worden verwerkt.

 

3. De Privacy policy voor bezoekers van de Website

Gegevens van de bezoekers

Wanneer u de Website bezoekt, worden sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken tijdelijk bewaard, zij het anoniem. Deze gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van de Website door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt toestel, gebruik van de Website, taal en type van de browser,… registreren.

Bij het bezoek en/of gebruik van onze Website kunnen volgende zaken geregistreerd worden:

 • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar u zich bevindt (bij benadering) vaststellen;
 • Tijdstip, frequentie en duur van het gebruik van de Website;
 • Hoe u gebruikt maakt van de Website;
 • Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser u gebruikt.

De gegevens (bv. IP adres) zullen dus niet te herleiden zijn naar een persoon of een organisatie. Al deze gegevens worden bewaard op beveiligde servers en Europese datacenters.

Om de Website optimaal te laten functioneren, maken we gebruik van diverse technologieën die ons hierbij kunnen ondersteunen, zoals onder meer cookies zoals uiteengezet in artikel 11 van deze privacy policy.

4. De privacy policy voor patiënten die een afspraak inplannen via de Website

De privacy policy voor patiënten is van toepassing op iedereen die online een afspraak maakt via de Website met het oog op een consultatie en/of behandeling bij Praktijk Lux.

Uitdrukkelijk meegedeelde Persoonsgegevens

De  Persoonsgegevens die worden verstrekt door patiënten via het afsprakenformulier van “Doctena” om een consultatie en/of behandeling bij Praktijk Lux in te plannen zijn:

 • Naam en voornaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres maar uitsluitend indien de patiënt dit wenst;
 • Reden van contact.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken wij via onze Website (behoudens indien u zelf en op eigen initiatief dergelijke gegevens zou vermelden bij de ‘Reden van contact’) geen gevoelige gegevens zoals onder andere medische gegevens, seksuele voorkeuren of gegevens over uw raciale of etnische afkomst en politieke opvattingen. Indien u deze gegevens alsnog met ons deelt, dienen wij te besluiten dat u uitdrukkelijk instemt met de verwerking van de betreffende gegevens.

Alvorens u online via Doctena een afspraak kan inplannen met het oog op consultatie en/of behandeling bij Praktijk Lux, moet u verplicht het privacy beleid van Doctena aanvaarden, waarbij wij voor de verwerking van de Persoonsgegevens dan ook verwijzen naar het privacy beleid van Doctena.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot de Website en bijgevolg niet kan worden verder geholpen door Praktijk Lux.

 

5. Verwerking van Persoonsgegevens

Onder ‘Verwerking van Persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van Persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van Persoonsgegevens.

Wij verwerken Persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij de Persoonsgegevens tot een minimum worden herleid en behouden enkel de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken Persoonsgegevens:

 • wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om ons toe te laten de gemaakte afspraken in te plannen en contact met u op te nemen n.a.v. de gemaakte afspraak;
 • wanneer wij toestemming hebben gekregen.  In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor we toestemming hebben gekregen;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen of verplichtingen opgelegd vanuit de orde van Geneesheren of de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie;
 • wanneer Praktijk Lux daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.  Volgende verwerking wordt door Praktijk Lux als noodzakelijk beschouwd in het kader van haar gerechtvaardigd belang :

Het sturen van e-mails of sms’en ter bevestiging van ingeplande consultaties of behandelingen bij Praktijk Lux.

 

 6. Opslag en toegang tot Persoonsgegevens

  De Persoonsgegevens die uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Praktijk Lux.

  Praktijk Lux is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze Persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag en/of haar instructie uitvoeren.

  Praktijk Lux treft hoe dan ook de nodige maatregelen om zowel op technisch als op organisatorisch vlak de bescherming uw Persoonsgegevens met de hoogste kwaliteit te kunnen waarborgen.

  Praktijk Lux zal uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring.

  Voor Persoonsgegevens van gebruikers van de Website geldt volgend bewaarbeleid:

  • Persoonsgegevens van bezoekers worden 26 maanden bijgehouden en zijn geanonimiseerd;
  • Persoonsgegevens van patiënten (zijnde klanten die een afspraak hebben gemaakt bij Praktijk Lux via het online afsprakenformulier) -waaronder dus ook medische gegevens- worden bewaard tot 30 jaar na uw laatste afspraak tenzij een langere bewaarplicht vereist is voor uw behandelaar of is toegestaan door de wetgeving. Na deze periode, zullen uw persoonsgegevens op initiatief van Praktijk Lux worden verwijderd uit onze systemen binnen een termijn van 1 jaar. Indien u uw gegevens na afloop van de bewaartermijn van minimaal 30 jaar wenst te laten verwijderen, zonder de wettelijk bepaalde termijnen te schenden, kunt u dit steeds verzoeken door ons te contacteren per e-mail via praktijklux@outlook.be.

  Verwijdering van de Persoonsgegevens kan evenwel achterwege blijven wanneer:

  • Hetzij de bewaring is vereist op grond van een wettelijk voorschrift;
  • Hetzij de bewaring redelijkerwijze belangrijk wordt geacht vanuit medisch of ethisch standpunt, of vanuit de verdediging van de rechtmatige belangen van de patiënt;
  • Hetzij de bewaring wordt verlengd door een akkoord tussen de patiënt en praktijk Lux
  • Hetzij de bewaring is vereist op grond van een wettelijk voorschrift;
  • Hetzij de bewaring redelijkerwijze belangrijk wordt geacht vanuit medisch of ethisch standpunt, of vanuit de verdediging van de rechtmatige belangen van de patiënt;
  • Hetzij de bewaring wordt verlengd door een akkoord tussen de patiënt en praktijk Lux

   

  7. Doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens

  Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij Persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

  Het leveren van diensten

  • Het verwerken van afspraken met het oog op consultatie/behandeling bij Praktijk Lux;
  • Het sturen van e-mails of sms’en ter bevestiging van ingeplande consultaties/behandelingen bij Praktijk Lux;
  • Het opnemen van contact teneinde een gemaakte afspraak omwille van overmacht (bijvoorbeeld een dokter die met spoed opgeroepen wordt voor een bevalling) te annuleren/verplaatsen

  Om fraude en/of misbruik van en op onze Website te bestrijden

  Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

  • Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde Persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, aan de Orde van Geneesheren of aan de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. In het kader van een politioneel, gerechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de betrokken overheden mee te delen.

   Nieuwe doeleinden

  • Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via onze Website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacybeleid en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.

   

  8. Beveiliging van uw Persoonsgegevens

  1. Beveiliging van uw Persoonsgegevens

  Praktijk Lux treft de nodige veiligheidsmaatregelen zowel op technisch als op organisatorisch vlak om uw Persoonsgegevens en privacy te beschermen, om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen.  Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

  Op technisch vlak zorgen wij er onder meer voor dat de toestellen van onze medewerkers geëncrypteerd zijn, werken we met een degelijk wachtwoordbeleid en bepalen we de juiste rechten van onze gebruikers zodoende dat enkel de juiste persoon toegang heeft tot de nodige gegevens.

  Onze Website kan verwijzen naar links van websites van derden (bijvoorbeeld: sociale media platformen) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw Persoonsgegevens.

  Hieronder valt ook het beleid van Doctena inzake de bescherming van uw Persoonsgegevens. Alvorens via de Website een afspraak kan worden ingepland met het oog op een consultatie of behandeling bij Praktijk Lux, moet de privacy policy van Doctena verplicht worden aanvaard. Aangaande het beleid van Doctena over de verwerking en de bescherming van Uw Persoonsgegevens, verwijzen naar integraal naar de privacy policy van Doctena.

  Persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven buiten de EU. Als het echter de bedoeling is om ze buiten de EU op te slaan en/of te verwerken, zullen wij u daar uitdrukkelijk van op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat hetzelfde beschermingsniveau wordt gewaarborgd.

   

  9. Doorgeven van persoonsgegevens

  Uw Persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derde partijen tenzij :

  • voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening, delen wij uw Persoonsgegevens ook met zorgvuldig geselecteerde derden-dienstverleners, doch enkel met het oog op de uitvoering van de dienstverlening. Wij sluiten met deze derden-dienstverleners een verwerkersovereenkomst af, waarin zij verklaren dezelfde garanties op de bescherming van uw Persoonsgegevens als Praktijk Lux te bieden. Wij zien er met andere woorden op toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren. Zo wordt voor de online afspraken gebruikt gemaakt van het platform “Doctena” alsook worden de afspraken ingeboekt in de systemen van het Universitair Ziekenhuis Leuven aangezien de afspraken, consultaties en behandelingen aldaar plaatsvinden. Wij dienen uw gegevens aan hen door te geven teneinde hen toe te laten u een afspraak met Praktijk Lux te laten inboeken op basis van de door u overgemaakte Persoonsgegevens.
  • er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens;
  • u ons daar toelating voor geeft.

  Indien wij gebruik maken van externe verwerkers, zal de overdracht van gegevens telkens worden bepaald in een verwerkersovereenkomst. In dergelijke verwerkersovereenkomst zal worden bepaald dat verwerkers nooit op eigen initiatief uw Persoonsgegevens verder kunnen gebruiken. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.

   

  10. Uw rechten

  U kan ons steeds contacteren voor de uitoefening van volgende rechten (op voorwaarde dat u dit op een redelijke manier doet en binnen de wettelijke grenzen):

  • U heeft een recht op inzage van uw Persoonsgegevens. Dit laat u toe na te gaan welke Persoonsgegevens wij verwerken
  • U heeft een recht op verbetering van uw Persoonsgegevens. Dit laat u toe onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.
  • U heeft een recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens. Dit laat u toe Persoonsgegevens die wij verwerken, definitief te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht en mogen in bepaalde gevallen uw Persoonsgegevens niet wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet. Indien de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om een lopende overeenkomst verder uit te voeren, zullen uw gegevens in elk geval pas verwijderd worden na afloop van deze overeenkomst.
  • U heeft een recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe om ons het gebruik van uw persoonsgegevens te bevriezen, zonder dat wij deze te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht en mogen in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens niet wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
  • U heeft een recht van bezwaar. Dit laat u toe u te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht steeds uwtoestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming.
  • U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
  • U heeft een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat u toe uw Persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst die wij met u afsloten.

  Voor de uitoefening van uw rechten, kan u per e-mail contact met ons opnemen via praktijklux@outlook.be.

   

  11. Gebruik van cookies

  Praktijk Lux maakt gebruik van online technologieën die ons in staat stellen om de gebruikerservaring voor bezoekers van onze website (www.praktijklux.be) te verbeteren, zodat wij onze onlinediensten zo interessant mogelijk voor u kunnen maken. Dit stelt ons ook in staat om meer te weten te komen over uw gebruik van onze website en over jouw voorkeuren en interesses. Hoe wij deze informatie precies mogen gebruiken, kan je zelf bepalen via de cookie-instellingen op onze website. De online technologieën die gegevens verzamelen of opslaan op jouw apparaat, zoals pixels en cookies, worden hierna voor het gemak “cookies” genoemd.

  Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt uitgezonden door de server van Praktijk Lux of een derde en geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons of die derde gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de websites.

  Wij gebruiken verschillende cookies die onder te verdelen zijn in verschillende categorieën:

  • Essentiële cookies: deze zijn om puur technische redenen nodig zijn om de website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht voor deze cookies.
  • Functionele cookies of personalisatie cookies: deze cookies zijn niet noodzakelijk voor de werking van onze website doch zorgen er wel voor dat uw gebruiksgemak verhoogd (zoals onthouden gebruikersnaam, taal,…). U kan deze cookies weigeren indien je naar de website surft en ze worden dus pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van deze cookies.
  • Analytische cookies: deze cookies laten ons toe analytische gegevens over onze diensten of website te verzamelen. Met deze cookies ontdekken we wat goed werkt en wat wij nog moeten verbeteren. Deze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.
  • Marketing cookies: deze worden gebruikt om u te volgen wanneer u verschillende websites bezoekt. Het doel van deze cookies is advertenties te kunnen weergeven die aangepast en relevant zijn voor de individuele gebruiker.

  Voorts zijn de cookies op onze website onder te verdelen in twee soorten cookies:

  • Eerste partij cookies (“First party cookies”) zijn cookies die enkel door het domein van Praktijk Lux worden geplaatst. Praktijk Lux maakt vooral gebruik van eerste partij cookies om de gebruikservaring op de website te verbeteren. Dit betreffen dan ook enkel Essentiële en Functionele cookies. Enkel Praktijk Lux heeft toegang tot de informatie die in deze cookies wordt opgeslagen.
  • Derde partij cookies (“Third party cookies”) zijn cookies die door een derde partij worden geplaatst of beheerd op een ander domein, en dus niet door Praktijk Lux zelf. Bij deze cookies heeft de derde partij die de cookie plaatst toegang tot de gegevens die in de betreffende cookie opgenomen zijn. Dit betreffen Analytische en Marketing cookies zoals bijvoorbeeld cookies van adverteerders en sociale media (bijvoorbeeld Google en Facebook). Via de cookie-instellingstool op onze website kan u eenvoudig jouw voorkeuren beheren met betrekking tot deze derde partij cookies. U kan dus zelf kiezen welke derde partijen cookies op jouw toestel mogen plaatsen.

  De opslagperiode verschilt van cookie tot cookie, maar globaal genomen kunnen cookies volgens hun opslagperiode worden ingedeeld in de volgende twee categorieën:

  • Tijdelijke cookies (“sessie cookies”): dit zijn cookies die van tijdelijke aard zijn en verwijderd worden van zodra u uw browser of applicatie afsluit;
  • Permanente cookies (“persistent cookies”): deze cookies blijven op uw toestel staan, ook als uw browser of (mobiele) applicatie is afgesloten. Permanente cookies stellen ons in staat u te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website. Permanente cookies blijven op uw toestel totdat een vooraf bepaalde einddatum is bereikt of totdat u ze verwijdert via de instellingen van uw browser, (mobiele) applicatie of mobiel apparaat.

  U kan de opslagperiodes per cookie nagaan in de lijst van cookies.

  Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we volgende cookies. Je kan deze raadplegen via deze link.

  Praktijk Lux kan dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle toekomstige wijzigingen die wij in dit Cookiebeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen voor updates van dit Cookiebeleid. Als je deze website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in het Cookiebeleid zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze aanvaardt.

  Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op [22.06.2023].

   

  12. Vragen en klachten

  Door de Website van Praktijk Lux te bezoeken of bij het invullen van het afsprakenformulier, aanvaardt u onze Privacy verklaring en stemt u ermee in dat Praktijk Lux uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy verklaring. Deze Privacy verklaring kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd.

  Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op via volgende e-mailadres praktijklux@outlook.be.

  Indien u van mening is dat wij bij de verwerking van uw Persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze gehandeld hebben, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen zijn  aan uw verzoek(en), kan u klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit via volgende contactgegevens:

  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel: +32 (0)2 274 48 00
  Fax: +32 (0)2 274 48 35
  Website GBA – via de volgende 
  link